Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Hướng dẫn

* Bài tập 1

a) Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài:

– Từ 1075 đến 1919 số khoa thi ở nước ta: 185, số tiến sĩ 2.896

– Số khoa thi, số tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại.

Triều đại

Số khoa thi

Số tiến sĩ

Số trạng nguyên

6

11

0

Trần

14

51

9

Hồ

2

12

0

104

1780

27

Mạc

21

484

10

Nguyễn

38

558

0

– Số bia và số tiến sĩ (số khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779) có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay: Số bia – 82, số tiến sĩ có tên khắc trên bia – 1306.

b) Các số liệu thống kê được trình bày dưới hai hình thức:

– Nêu số liệu (số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến 1919, số bia và số tiến sĩ có tên có khắc trên bia còn lại đến ngày nay):

Trình bày bảng số liệu (so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên của các triều đại).

c) Tác dụng của các số liệu thống kê:

– Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh.

– Tăng sức thuyết phục cho nhận xét về truyền thống văn hiến lâu đời của nước ta.

* Bài tập 2

Ví dụ một bảng thống kê:

Tổ

Số học sinh

Nữ

Nam

Khá, giỏi

Tổ 1

8

4

4

5

Tổ 2

9

5

4

7

Tổ 3

8

3

5

5

Tổ 4

8

5

3

6

Tổng số học sinh trong lớp

33

17

16

23