Bài 22 – Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

Bài 22 – Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

Hướng dẫn

1. a) Biện pháp liên kết câu và đoạn văn:

Trường học – trường học (lặp; liên kết câu)

như thế thay thế cho câu cuối ở đoạn trước (thế; liên kết đoạn văn)

b) Biện pháp liên kết câu và đoạn văn:

Văn nghệ – văn nghệ (lặp; liên kết câu)

sự sống – Sự sống; văn nghệ – Văn nghệ (lặp; liên kết đoạn văn)

c) Biện pháp liên kết câu:

thời gian – thời gian – thời gian; con người – con người – con người (lặp)

d) Biện pháp liên kết câu:

yếu đuối – mạnh; hiền lành – ác (trái nghĩa)

2. Các cặp từ ngữ trái nghĩa theo yêu cầu của đề:

(Thài gian) vật lí – (thời gian) tâm lí

vô hình – hữu hình

giá lạnh – nóng bỏng

thẳng tắp – hình tròn

đều đặn – lúc nhanh lúc chậm.

3. a) Lỗi về liên kết nội dung: Các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn văn.

Chữa: Không thể dùng được, nếu không thêm câu khác vào.

b) Lỗi về liên kết nội dung: Trật tự các sự việc nêu trong các câu không hợp lí.

Chữa: Thay đổi trật tự các câu: câu 1 – câu 3 – câu 2.

Câu 1 nêu chủ đề chung; câu 3, câu 2 nêu sự việc bổ sung các chi tiết.

Xem thêm:  Bài 34 - Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

4. a) Từ thay thế nó ở câu 2 và ở câu 3 không thích hợp.

b) Từ văn phòng và từ hộỉ trường không cùng nghĩa với nhau trong trường hợp này.

Mai Thu